تولیدکننده ابر

سبک 3 فیلتر – 2 ستونه – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

سبک 3 فیلتر – 2 ستونه