تولیدکننده ابر

سبک 1 فیلتر – 2 ستونه – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

سبک 1 فیلتر – 2 ستونه