تولیدکننده ابر

سبک 3 روی هم – 4 ستونه – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

سبک 3 روی هم – 4 ستونه