تولیدکننده ابر

سبک 2 روی هم – 5 ستونه – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

سبک 2 روی هم – 5 ستونه