تولیدکننده ابر

سبک 2 روی هم – 4 ستونه – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

سبک 2 روی هم – 4 ستونه