تولیدکننده ابر

سبک 2 روی هم – 2 ستونه – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

سبک 2 روی هم – 2 ستونه