تولیدکننده ابر

آکوستیک صدا – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

 

 

اینگونه اسفنج ها در طرح های مختلف برای عایق کردن صدا یابه عبارتی(آکوستیک صدا)مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین ضخامت و نوع اسفنج با توجه به سفارش قابل تغییر می باشد.