تولیدکننده ابر

صنایع پزشکی – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

 

 

صنایع پزشکی

از جمله کاربردهای ابرو اسفنج و فوم در صنعت بزرگ پزشکی  می باشد .شرکت ابر جاجرود قادر به تولید اسفنج های مخصوص صنعت پزشکی می باشد.