تولیدکننده ابر

نمایندگی ها – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

آقای نتاج زاده

آدرس: بابل –جاده بابلسر-روبروی شهرک بهزاد –کوچه شفیع زاده

تلفن:

09111133639
09113137939

آقای امتیاز

آدرس: شهرک دستغیب –خیابان زیتون –نبش کوچه 10

تلفن: 09171119355 *  9-09172020278