تولیدکننده ابر

نمایندگی ها – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

آقای شکاری

آدرس: تبریز –خیابان مطهری –راسته کوچه –کوچه 12 متری –مسجد جامع –پلاک 20

تلفن: 35257803-041 *  09144117012

آقای امتیاز

آدرس: شهرک دستغیب –خیابان زیتون –نبش کوچه 10

تلفن: 09171119355 *  9-09172020278